Site announcements

แจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 05/07/2021 เรียบร้อยแล้ว

by Admin User -


แจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 05/07/2021 เรียบร้อยแล้ว
หากรายวิชายังไม่ปรากฎ ให้ทำการ logout และ login ใหม่ครับ
แจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 04/07/2021 เรียบร้อยแล้ว

by Admin User -

แจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 04/07/2021 เรียบร้อยแล้ว
หากรายวิชายังไม่ปรากฎ ให้ทำการ logout และ login ใหม่ครับ

แจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 29/06/2021 เรียบร้อยแล้ว

by Admin User -

  แจ้งการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียน 29/06/2021 เรียบร้อยแล้ว
  หากรายวิชายังไม่ปรากฎ ให้ทำการ logout และ login ใหม่ครับ

Older topics...